ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΑΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματοςρισμός Στοιχεί

I. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΙΧ. ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «CAΝDIA WAKE UP IN THE MEDITERRANEAN», που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, 18ο χλμ Λ.Σπάτων, όπως νομίμως εκπροσωπείται (ΑΦΜ: 094250479), η οποία εφεξής θα καλείται «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το φυσικό πρόσωπο – επισκέπτη της ιστοσελίδας (εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος «Πελάτης» ή «Επισκέπτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο της επίσκεψης, χρήσης, παραμονής και περιαγωγής του εντός του παρόντος ιστοτόπου, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα:

 

ΙΙ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Α. ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε αφορούν στον Επισκέπτη, τόσο αναφορικά με τα τυχόν στοιχεία του που ο ίδιος δίδει οικειοθελώς, όσο και όσων απαιτούνται τεχνολογικώς για την επίσκεψη, χρήση, παραμονή και περιαγωγή του στο παρόν website, καθώς και στο πλαίσιο τυχόν ηλεκτρονικών συναλλαγών των μερών.

Τα δεδομένα αυτά αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα που σχετίζονται με τα ως άνω, ήτοι ενδεικτικώς:

(α) διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης,
URL, access provider, φυλλομετρητής, λειτουργικό σύστημα

(β) όνομα, email, σχόλια, στοιχεία επικοινωνίας, διαχείριση τυχόν υποβληθέντος αιτήματος, ερωτήματος ή παραπόνου σας κ.ο.κ.

 

Β. ΠΗΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε προέρχονται από τον ίδιο τον πελάτη/επισκέπτη, είτε από έντυπα/καταχωρίσεις που συμπληρώνει και κάνει χρήση κατά την έναρξη ή και τη διάρκεια της επίσκεψης και παραμονής του στον ιστοχώρο, είτε δια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε κατόπιν εκατέρωθεν αποστολής μηνυμάτων, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάλλεται από τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την επίτευξη του σκοπού του website και της όλης διαδικασίας επίσκεψης σε αυτό, παραμονής ή περιαγωγής των επισκεπτών του.

 

Γ. ΑΙΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται προς τον σκοπό ασφαλούς και επαρκούς λειτουργίας του website, της επιχείρησης, αλλά και γνώσης των απαραίτητων στοιχείων του επισκέπτη ως μελλοντικού πελάτη της επιχείρησης. Επίσης συλλέγονται και προς διαφημιστικούς σκοπούς της επιχείρησης, αλλά και μελλοντικής επικοινωνίας της με τον επισκέπτη, αποστολής διαφημιστικών/ενημερωτικών  φυλλαδίων, λοιπών εντύπων, αλληλογραφίας των μερών, μελλοντικής σύνδεσης του πελάτη με τον ιστοχώρο,   κ.ο.κ.

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών σχετίζεται στην συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση και αποθήκευση αυτών, γίνεται δε αποκλειστικά και μόνο από την «επιχείρηση» ή το προσωπικό της, ή τους συνεργάτες της, για την εξυπηρέτηση των προαναφερομένων σκοπών.

Η «επιχείρηση» δεσμεύεται ότι έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και διαφύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί, δεσμεύεται δε να το διασφαλίζει και να το προστατεύει με κάθε τρόπο από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση ή αθέμιτη επεξεργασία του από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Η «επιχείρηση» δεσμεύεται ότι τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν χορηγούνται σε τρίτα πρόσωπα που δεν σχετίζονται με το ανατεθέν έργο, και δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς τρίτων.

 

 

Δ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Τα δεδομένα τίθενται εις γνώσιν της «επιχείρησης», ή το προσωπικό της, ή τους συνεργάτες της, που σχετίζονται με την ορθή, νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία του παρόντος ιστοχώρου, σύμφωνα με τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν, με την αυτονόητη επισημείωση ότι εις έκαστος εξ αυτών λαμβάνει εις γνώσιν του και επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ:

Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυλάσσονται επ’ αόριστον, εκτός εάν ο πελάτης/επισκέπτης ζητήσει ρητώς τη διαγραφή τους, είτε πριν είτε μετά την περαίωση του ανατεθέντος έργου, πλην των δεδομένων εκείνων που πρέπει να τηρούνται επ’ αόριστον σύμφωνα με το νόμο, ή τα τρέχοντα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα πάσης φύσεως δεδομένα διαγράφονται είκοσι (20) έτη μετά την τελευταία συμβατική ζεύξη των μερών, εκτός και αν υφίστανται δικαστικές, νομικές, διαδικαστικές εκκρεμότητες που καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω τήρησή τους, οπότε και ο χρόνος τηρήσεως θα παρατείνεται κατά δύο (2) έτη κατόπιν ειδικής ενημερώσεως του πελάτη για την αιτία και τον χρόνο της παρατάσεως.

 

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗ:

 1. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες: α)  τους σκοπούς και την προέλευση της επεξεργασίας, β)  τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ)  τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, δ)  εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, ε)  την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, στ)  το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ)  όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από τον πελάτη, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.
 2. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχει επίσης το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 3. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,  β)  Ο πελάτης ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, γ)  Ο πελάτης αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, δ)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.
 4. Ο πελάτης δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α)  η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β)  η επεξεργασία είναι παράνομη και ο πελάτης αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ)  ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από τον πελάτη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δ)  Ο πελάτης έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.
 5. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει και να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: α)  η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και β)  η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με τα ως άνω, ο πελάτης  έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 6. Ο πελάτης δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πελάτη των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.  Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, ο πελάτης δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Όταν ο πελάτης αντιτίθεται στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς. Το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη, το ως άνω δικαίωμα επισημαίνεται ρητώς στον πελάτη και περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.  Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ο πελάτης μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.  Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, ο πελάτης δικαιούται να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

 

Σημειώνεται ότι η «επιχείρηση» έχει το δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών   είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή επιδίωξη νόμιμων συμφερόντων της, ή για την συμμόρφωσή της με νόμιμες υποχρεώσεις.

Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων εκ μέρους του πελάτη ενεργεί μόνο για το μέλλον, με εναρκτήρια ημερομηνία αυτήν κατά την οποία το οικείο αίτημα έφτασε στην «επιχείρηση» καθ’ οιονδήποτε αποδεδειγμένο τρόπο.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Ο πελάτης δύναται να ασκήσει τα ως άνω, και άπαντα τα λοιπά, δικαιώματά του είτε με αποστολή e mail, είτε με συστημένη επιστολή, είτε δια εξωδίκου δηλώσεως, είτε τηλεφωνικώς ή με φυσική αλληλογραφία στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της επιχείρησης (βλ. κατωτ.), είτε στην επίσημη έδρα της.

Η «επιχείρηση» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται λόγω τυχόν πολυπλοκότητας του αιτήματος ή αριθμού αιτημάτων. Εάν η «επιχείρηση» δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής.  Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, το Ωδείο δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

Η «επιχείρηση» εφαρμόζει σύστημα διαχειρίσεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των Πελατών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και ειδικής πρόνοιας για την ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση των ως άνω δεδομένων. 

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του Πελάτη γίνεται κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού και αντικαθιστά οποιαδήποτε προγενέστερη ενημέρωση έχει γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 και τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα του Ωδείου. 

Αναφορικά με τα cookies βλ. παρακάτω

 

Ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των ως άνω δεδομένων, έχει οριστεί από την «επιχείρηση» ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, e mail: dpo@candia.gr , τηλ. 6973222108.

Τα cookies στην ιστοσελίδα της CANDIA

Αυτή η ιστοσελίδα, όπως και πολλές άλλες, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που ονομάζονται cookies για να μας βοηθήσει να αναλύσουμε την εμπειρία πλοήγησης. Μάθετε περισσότερα για τα cookies και πως μπορείτε να τα ελέγξετε. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης (για παράδειγμα Internet Explorer ή Safari) στον υπολογιστή σας ή το κινητό τηλέφωνο. Επιτρέπουν σε ιστοσελίδες να αποθηκεύουν τα ενδιαφέροντα και τις σελίδες που περιηγήθηκε ο χρήστης. Σκεφτείτε τα cookies σαν ένα εργαλείο «μνήμης» για την ιστοσελίδα, έτσι ώστε να μπορεί να σας αναγνωρίζει όταν επιστρέψετε και να ανταποκρίνονται κατάλληλα.

 

Aνώνυμο analytics cookies

Κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, ένα λογισμικό που παρέχεται από έναν άλλο οργανισμό δημιουργεί ένα «ανώνυμο analytics cookie». Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώσουν εάν έχετε ήδη επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Ο browser σας θα μας ενημερώσει εάν έχετε αυτά τα cookies και εάν όχι, θα δημιουργήσει νέες. Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθείτε πόσα μεμονωμένους χρήστες έχουμε και πόσο συχνά επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας. Αν δεν έχετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα της CANDIA, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies για την αναγνώριση ατόμων. Τα cookies τα χρησιμοποιούμε για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων (για παράδειγμα, ο αριθμός των επισκέψεων σε μια σελίδα). Αν έχετε λογαριασμό, θα γνωρίζετε τις λεπτομέρειες που μας δώσατε, όπως το όνομα χρήστη σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Geotargetting cookies

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από το λογισμικό που προσπαθεί να μάθουμε τι χώρα είναι από τις πληροφορίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, όταν κάνετε κλικ σε μια ιστοσελίδα.

 

Εγγραφή στα cookies

Κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της CANDIA δημιουργούμε cookies που μας ενημερώνουν εάν είστε συνδεδεμένοι ή όχι. Οι διακομιστές μας χρησιμοποιούν αυτά τα cookies για να μας ενημερώσουν με ποιο λογαριασμό έχετε συνδεθεί στην ιστοδελίδα μας.

 

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τα cookies μακριά;

Συνήθως είναι εφικτό να σταματήσετε το πρόγραμμα περιήγησης αποδοχής cookies, ή να σταματήσετε να δέχεστε cookies από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν είστε συνδεδεμένοι χωρίς τη χρήση των cookies, έτσι δεν θα είστε σε θέση να αγοράσετε τα προϊόντα CANDIA. Όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας. Μπορείτε συνήθως να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις στις «επιλογές» ή το μενού «προτιμήσεις» του browser σας. Για να κατανοήσουμε αυτές τις ρυθμίσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη «βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησής σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Ενημέρωση προς τους χρήστες της ιστοσελίδας

-

Διαγραφή και ακύρωση παραγγελίας

Οι παραγγελίες δεν εκτελούνται και διαγράφονται αυτόματα εάν έχουν περάσει 15 ημερολογιακές μέρες και δεν έχει εξοφληθεί το πλήρες ποσό του καλαθιού.

 

Γ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

 

ΜΕΡΟΣ Α – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εισαγωγή

 1. Η εταιρεία τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους II του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
 2. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιοσδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.
 3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ`εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία.

 

 

2.- Πεδίο Εφαρμογής

 1. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται και αφορά στο σύνολο των εργαζομένων και απασχολουμένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εθελοντές, εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, καθώς και άτομα που αιτούνται εργασία, ή εργαζόμενοι στην άτυπη οικονομία
 2. Οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης σε βάρος οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων μπορεί να λαμβάνουν χώρα ιδίως:

α) στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα ιδίως για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

β) στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και

γ) κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

 

3. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

α) ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη,

β) ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης,

γ) ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση (όπως ορίζεται κατωτέρω), καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

δ) ως «σεξουαλική παρενόχληση» νοείται οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό.

 

4. Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία

 1. Απαγορεύεται κάθε μορφής βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου, θρησκείας, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
 2. Ενδεικτικά, απαγορεύονται αυστηρά, μεταξύ άλλων:

α) σχόλια που περιλαμβάνουν εκφράσεις σεξουαλικού περιεχομένου ή λοιπά κακόβουλα σχόλια, όταν απευθύνονται σε πρόσωπα που δεν έχουν εκδηλώσει ρητά την επιθυμία να γίνουν αποδέκτες τέτοιων σχολίων

β) σχόλια ή επίμονες ερωτήσεις για την εξωτερική εμφάνιση, το φύλο, θρησκεία, φυλή, σεξουαλικό προσανατολισμό τα οποία προκαλούν ντροπή ή αμηχανία

γ) διακίνηση και/ή επίδειξη υλικού σεξουαλικού περιεχομένου και κάθε άλλου προσβλητικού για την ανθρώπινη προσωπικότητα ή αξιοπρέπεια περιεχομένου (π.χ. φωτογραφικού, ψηφιακού, εντύπου).

δ) ανεπιθύμητα σχόλια με σεξουαλικά υπονοούμενα

ε) η αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικό, ρατσιστικό, επιθετικό, ή ενοχλητικό περιεχόμενο 

στ) σεξουαλικές χειρονομίες ή πράξεις (π.χ. κάθε ανεπιθύμητη σωματική επαφή, με στόχο την επίθεση ή την πίεση για σύναψη σεξουαλικών σχέσεων)

ζ) επίμονες προτάσεις για ραντεβού

η) απειλές ή υπονοούμενα ότι οι σεξουαλικές χάρες κάποιου μπορούν να προωθήσουν την καριέρα του ή ότι η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική του πορεία στην εταιρεία

θ) χρήση αισχρής, απειλητικής ή προσβλητικής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού

ι) αισχρές, απειλητικές, βίαιες ή προσβλητικές χειρονομίες 

ια) εξαναγκασμός σε σεξουαλικές περιπτύξεις ή επαφή.

Ιβ) η υποτίμηση ή γελοιοποίηση ενός ατόμου, της εμφάνισης, του σεξουαλικού προσανατολισμού,  ή των ικανοτήτων του, είτε κατ’ ιδίαν είτε μπροστά σε άλλους.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

1.- Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη βία και παρενόχληση στην εργασία μπορεί να αποδειχθούν πολύ σοβαροί, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για την ίδια την εταιρεία. 

Πιο συγκεκριμένα, για τους εργαζομένους οι κίνδυνοι  περιλαμβάνουν ιδίως: α) Προσβολή ανθρώπινης αξιοπρέπειας και πρόκληση ηθικής βλάβης, β) Πρόκληση άγχους, στρες, θυμού και φόβου κατά την εκτέλεση της εργασίας, γ) Πρόκληση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων (όπως κεφαλαλγίες, ταχυκαρδίες και αύξηση αρτηριακής πίεσης, διαταραχές ύπνου, κλπ), δ) δυσφήμιση, τρώση του κύρους και της αξιοπρέπειας.

Παράλληλα με τους εργαζομένους και η ίδια η εταιρεία αντιμετωπίζει κινδύνους όπως:

Α) Διατάραξη εργασιακών σχέσεων και εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας,

Β) Μειωμένη παραγωγικότητα, 

Γ) Νομικές και οικονομικές συνέπειες,

Δ) Αρνητική δημοσιότητα,

Ωστόσο, τα μέτρα πρόληψης, ελέγχου και περιορισμού των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία και παρακολούθησης και διαχείρισης τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς τα οποία εφαρμόζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού της για θέματα βίας και παρενόχλησης που πραγματοποιεί, σε συνδυασμό με τις μεθόδους οργάνωσης της εργασίας, τη  φύση της δραστηριότητάς της και την πιστή τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, συμβάλλουν ουσιωδώς στην βελτίωση του επιπέδου προστασίας των εργαζομένων και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των συναφών κινδύνων.

 

2.- Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει μέτρα και εφαρμόζει διοικητικές πρακτικές για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.

Ενδεικτικά τα ως άνω μέτρα και διοικητικές πρακτικές να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) Υιοθέτηση Πολιτικής για τη Διαχείριση Εσωτερικών Καταγγελιών για Περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης, η οποία περιλαμβάνεται στην παρούσα (Μέρος Γ), ώστε κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά να παραλαμβάνεται, να διερευνάται και να επιλύεται με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να τηρεί Βιβλίο συμβάντων για τα καταγγελλόμενα περιστατικά.

β) Ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και την ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασίας. 

γ) Ενθάρρυνση για τη διατήρηση εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες.

δ) Μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, όπως η ύπαρξη κατάλληλου φωτισμού κ.α. 

ε) Εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας και εξασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση/πληροφόρηση για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την εκδήλωση περιστατικών βίας και παρενόχλησης

στ) Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς, αλλά και για ζητήματα που αφορούν ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων.

ζ) Καθοδήγηση και υποστήριξη στα θύματα βίας και παρενόχλησης για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας.

η) Παροχή συνδρομής σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα περιστατικών βίας ή παρενόχλησης, εφόσον ζητηθεί από αυτές.

θ) Αξιολόγηση σε τακτική βάση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και αναθεώρηση/επικαιροποίηση της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων.

ι) Κάθε άλλο πρόσφορο και ενδεδειγμένο μέτρο προς επίτευξη των σκοπών της παρούσας.

 

 

3. Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού για θέματα βίας και παρενόχλησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει τη μηδενική ανοχή της στα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού της στα φαινόμενα αυτά:

α) παρέχει δια της παρούσας στο προσωπικό της ενημέρωση και πληροφορίες για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης, καθώς και για τα σχετιζόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης και για τις δυνατότητες που δίνονται από το νόμο σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών.

β) Δύναται να οργανώνει στοχευμένες συναντήσεις προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων.

γ) Δύναται να πραγματοποιεί σεμινάρια με ειδικούς ψυχικής υγείας ή παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λπ.

δ) Ενθαρρύνει τη συμμετοχή εργαζομένων και στελεχών της διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

 

4.- Πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία.

4.1. Δυνατότητες θιγόμενων από περιστατικά βίας και παρενόχλησης:

4.1.1. Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης του ή συνεργασίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας του με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει:

 α) δικαίωμα δικαστικής προστασίας, 

β) δικαίωμα προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην

Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, 

γ) δικαίωμα υποβολής αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του ως φορέα προώθησης και εποπτείας της αρχής της ίσης μεταχείρισης, καθώς και 

δ) δικαίωμα υποβολής αναφοράς ή καταγγελίας εντός της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σύμφωνα με την διαδικασία υποδοχής και διαχείρισης των καταγγελιών που προβλέπεται στο Μέρος Γ της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά ή καταγγελία τέτοιας συμπεριφοράς εντός της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το θιγόμενο πρόσωπο διατηρεί κάθε δικαίωμά του να προσφύγει, σωρρευτικώς ή διαζευκτικώς, σε κάθε αρμόδια αρχή.

4.1.2. Περαιτέρω, κάθε πρόσωπο υπαγόμενο στην παρούσα πολιτική που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς είναι πρόσωπο που ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή όταν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν λαμβάνει τα απαραίτητα και πρόσφορα μέτρα, ώστε να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη, ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης. Στην περίπτωση αυτήν, ο αποχωρών υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον Σύνδεσμο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εγγράφως, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Εφόσον δεν υφίσταται ή έχει παύσει να υφίσταται ο κίνδυνος και το θιγόμενο πρόσωπο αρνείται να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας με αίτημα την επίλυση της διαφοράς, με εφαρμογή σχετικά των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου 4808/2021, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

4.2 Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων διοικητικών αρχών στις οποίες έχει δικαίωμα κάθε θιγόμενο πρόσωπο.

 

α) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ):

Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών: 1555

β) Συνήγορος του Πολίτη: Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα, E-mail: press@synigoros.gr Τηλ.: (+30)

213 1306 600

γ) Υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας: Γραμμή SOS 15900.

 

4.3 Συνέπειες από τη μη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης.

 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Μέρος Γ της παρούσας

 

 

5. Ορισμός προσώπου αναφοράς («Συνδέσμου»)

Ως πρόσωπο αναφοράς («Σύνδεσμος») για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής ορίζεται ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, e mail:  mvelivasakis@candia.gr   ,   τηλ. 6973222102.

Υπό την ιδιότητά του αυτή, ο Σύνδεσμος είναι αρμόδιος για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους υπαγόμενους στην παρούσα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, ανεξαρτήτως εάν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι. Η ευθύνη ενημέρωσης της Διοίκησης εναπόκειται στην κρίση του Συνδέσμου. Περαιτέρω, ο Σύνδεσμος υποχρεούται να μεριμνά για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε γνώση του κατά την ενάσκηση του ρόλου του.

Περαιτέρω, ως αναπληρωματικός Σύνδεσμος ορίζεται ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, e mail: alexvelivasakis@candia.gr , τηλ. 6973222108, ο οποίος αντικαθιστά τον τακτικό Σύνδεσμο σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος ή σύγκρουσης συμφερόντων ή υπόνοιας μεροληψίας ή για οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας χειρισμού του περιστατικού από τον τακτικό Σύνδεσμο.

 

6. Προστασία της απασχόλησης και υποστήριξη εργαζομένων - θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας με κάθε πρόσφορο μέσο, ή εύλογη προσαρμογή.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως έμπρακτη απόδειξη της κοινωνικής ευθύνης της απέναντι στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από αίτημα εργαζόμενου - θύματος ενδοοικογενειακής βίας, δύναται να εξετάζει, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων του και τις οργανωτικές της δυνατότητες, τη λήψη κατάλληλων μέτρων με σκοπό την υποστήριξή του εργαζομένου στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή του επανένταξη μετά από τέτοια περιστατικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα (ενδεικτικά, υιοθέτηση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας κλπ).

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

1.- Στοιχεία επικοινωνίας για την υποδοχή καταγγελιών

Ως αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή, εξέταση και διαχείριση των καταγγελιών ή παραπόνων των θιγομένων προσώπων για συμπεριφορές βίας ή παρενόχλησης ορίζεται ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών του Ομίλου («Σύνδεσμος»). Τα παράπονα ή καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται στον Σύνδεσμο προφορικά (δια ζώσης ή μέσω των ως άνω τηλεφώνων) ή εγγράφως στο ως άνω e-mail του και, σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος ή σύγκρουσης συμφερόντων ή υπόνοιας μεροληψίας ή για οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας χειρισμού του περιστατικού από τον τακτικό Σύνδεσμο, στον αναπληρωματικό Σύνδεσμο . Όπου στην παρούσα πολιτική γίνεται αναφορά στον Σύνδεσμο, συμπεριλαμβάνεται και ο αναπληρωματικός Σύνδεσμος.

 

2.- Έρευνα και εξέταση καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόντων / καταγγελλομένων

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο Σύνδεσμος δεσμεύονται να παραλαμβάνουν και να μην εμποδίζουν την παραλαβή, να διερευνούν και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε καταγγελία για περιστατικό βίας ή παρενόχλησης, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Τα πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελία θα ενημερώνονται για την παραλαβή της καταγγελίας και, σε τακτά διαστήματα, για την πορεία εξέτασης της καταγγελίας τους. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώσει τον/την καταγγέλοντα/ουσα για τα αποτελέσματα της έρευνας

β) Ο Σύνδεσμος, συνεπικουρούμενος, εφόσον το κρίνει ενδεδειγμένο ή απαραίτητο, από το νομικό σύμβουλο ή/και άλλα αρμόδια στελέχη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, προβαίνει σε διερεύνηση των καταγγελλομένων, όπου δύναται να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο εφόσον αυτό δεν αντίκειται στο νόμο και στα χρηστά ήθη. Περαιτέρω, εφόσον το κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο, ο Σύνδεσμος ενημερώνει τη Διοίκηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Διοικητικό Συμβούλιο ή/και Διευθύνοντα Σύμβουλο) για την καταγγελία και τα αποτελέσματα της σχετική έρευνας.

γ) Αν υπάρχει δυνατότητα, ο Σύνδεσμος προσπαθεί να επιλύσει το περιστατικό κατά τρόπο συμβιβαστικό πριν αυτό κλιμακωθεί.

δ) Για τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και της ακεραιότητας των ερευνών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται, μεταξύ των άλλων, να μετακινεί το θιγόμενο πρόσωπο ή τον καταγγελλόμενο ή να τους τροποποιεί το ωράριο ή τον τόπο ή τρόπο παροχής της εργασίας, μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

ε) Κατά την εξέταση της καταγγελίας και για τη διαπίστωση των καταγγελλομένων ο Σύνδεσμος ενδέχεται να έχει πρόσβαση σε αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σε οπτικοακουστικό υλικό που συλλέγεται από αυτήν, και σε άλλα πρόσφορα μέσα για τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων. 

στ) Προ της της λήψης οποιουδήποτε μέτρου ή επιβολής οποιασδήποτε κύρωσης, ο Σύνδεσμος καλεί τον καταγγελλόμενο σε απολογία, εκτός αν κρίνει αιτιολογημένα ότι τούτο δεν απαιτείται είτε γιατί θα θέσει σε κίνδυνο το θιγόμενο πρόσωπο, είτε διότι υφίστανται αδιάσειστες αποδείξεις αναφορικά με την τέλεση ή μη της πράξης που συνιστά περιστατικό βίας και παρενόχλησης είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

ζ) Αν το περιστατικό αποτελεί ταυτόχρονα παράνομη πράξη και επισύρει ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δικαστικές, εισαγγελικές, ΣΕΠΕ, Συνήγορο του Πολίτη, κλπ). 

η) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο Σύνδεσμος δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων.

 

3.- Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων κατά θιγόμενων προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4808/2021 και με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται, μεταξύ των άλλων, κάθε δυσμενής μεταχείριση θιγόμενου προσώπου εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο εναντίον του λόγω της υποβολής καταγγελίας για περιστατικό βίας και παρενόχλησης.

 

4. Συνέπειες επί διαπίστωσης παραβιάσεων της παρούσας πολιτικής

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εργαζόμενος ή με άλλη σχέση απασχολούμενος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει παραβιάσει την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει εναντίον του τα κατά περίπτωση απαραίτητα, πρόσφορα και ανάλογα μέτρα, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: 

α) τη σύσταση συμμόρφωσης, 

β) την επιβολή πειθαρχικής ποινής, εφαρμοζομένων σχετικά και των οικείων διατάξεων του Κανονισμού Εργασίας ή/και του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύουν,

γ) την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, ή 

δ) την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.

Περαιτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία καταγγελία κριθεί ότι υποβλήθηκε κακόβουλα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να λάβει κάθε νόμιμο μέτρο κατά του καταγγέλλοντος στο πλαίσιο της σύμβασης απασχόλησης ή συνεργασίας και του νόμου.

 

5. - Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο Σύνδεσμός και κάθε τυχόν άλλο αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή και διαχείριση καταγγελιών βίας ή παρενόχλησης συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών και δεσμεύονται να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία. Προς το σκοπό αυτό, όποια στοιχεία συγκεντρώνουν, σε κάθε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

6. – Το βάρος της απόδειξης, σε περίπτωση που θιγόμενο πρόσωπο καταγγείλει ή ισχυριστεί ότι υφίσταται βία ή παρενόχληση κατά τα ως άνω,  κατανέμεται σύμφωνα με το ά. 24 παρ. 1 του ν. 3896/2010 .

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα πολιτική γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με κάθε πρόσφορο μέσο και αναρτάται στους χώρους εργασίας και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η παρούσα πολιτική δύναται να επικαιροποιείται κατά την διακριτική ευχέρεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αλλαγής των στοιχείων των αρμοδίων προσώπων), ή της εκάστοτε νομοθετικής μεταβολής / τροποποίησης κλπ.

 

Δ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ - WHISTLEBLOWING

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4990/2022 (και παντός άλλου σχετικού νόμου) για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις   νομοθεσίας, ή κανόνων ενωσιακού δίκαιου, Ευρ. Οδηγιών κλπ

Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι να ενθαρρυνθούν τα στελέχη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της να γνωστοποιούν άμεσα κάθε πράξη ή συμπεριφορά που έρχεται σε σύγκρουση με τις προβλέψεις του νόμου και της επιχειρηματικής δεοντολογίας.  Η  έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρείας για περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και παραβιάσεων της νομοθεσίας συνιστά σημαντικό εργαλείο για την αποτροπή αθέμιτης συμπεριφοράς, διότι επιτρέπει στην Εταιρεία να την εντοπίσει εγκαίρως και να προβεί στις όποιες διορθωτικές κινήσεις απαιτούνται.

 

2.- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας πολιτικής αναφορών είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν παρατυπιών και παραβιάσεων της νομοθεσίας στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τους κανόνες και τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία λαμβάνει, διαχειρίζεται και διερευνά αναφορές για παρατυπίες, παραλείψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη των στελεχών της, του  προσωπικού της ή τρίτων προσώπων. 

Η Εταιρεία επιθυμεί οι εργαζόμενοί της να γνωρίζουν ότι μπορούν να υποβάλλουν αναφορές, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν ανησυχίες ή υπόνοιες που έχουν, να κατανοούν πού μπορούν να αναφέρουν τις εν λόγω ανησυχίες ή υπόνοιες, να γνωρίζουν τι συμβαίνει μετά την υποβολή μιας αναφοράς και να αισθάνονται ασφαλείς κατά την υποβολή της. 

Η Εταιρεία, σε πλήρη συμμόρφωση με τον ν. 4990/2022 («Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου») παραλαμβάνει επώνυμες ή ανώνυμες αναφορές / καταγγελίες στελεχών / συνεργατών / εργαζομένων, διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα κάθε υποβληθείσας αναφοράς και διεξάγει έρευνα προκειμένου να ελεγχθεί η βασιμότητα της κάθε αναφοράς. Για κάθε παράβαση λαμβάνονται τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα και οι σχετικές κυρώσεις οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με την φύση της παράβασης, το εφαρμοστέο δίκαιο και τις συμβάσεις εργασίας / συνεργασίας. 

Η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα των στοιχείων των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορές, αλλά και των προσώπων για τα οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις. 

Η Εταιρεία επιθυμεί να ενημερώσει όσους σκοπεύουν να προβούν σε αναφορά ότι

α) έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και

β) η Εταιρεία θα διασφαλίσει ότι δεν θα υποστούν κανενός είδους αντίποινα εξαιτίας της υποβληθείσας αναφοράς.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύσει όσους καλόπιστα προβαίνουν σε ορισμένη  αναφορά (όσους δηλαδή πιστεύουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς κατά τον χρόνο υποβολής της αναφοράς). Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όποιο μέτρο κρίνει κατάλληλο εναντίον στελέχους, εργαζομένου ή και συνεργάτη εάν αποδειχθεί ότι εν γνώσει του παρείχε ψευδείς πληροφορίες κατά την υποβολή αναφοράς.  

Για την εκπόνηση της παρούσας πολιτικής, έχει ληφθεί υπ’ όψει ο ν.4990/2022 Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις, η ΚΥΑ Αριθμ. 47312 /11.12.2023 Εξειδίκευση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης της αναφοράς σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα κατά το άρθρο 10 του ν. 4990/2022 (Α’ 210) δυνάμει του εδαφίου α’ της παρ. 4 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου (ΦΕΚ Β’ 6944/2023), η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης.

 

 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

(α) «Αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις της παρούσας πολιτικής.

(β) «Εσωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) που αφορούν στην NAFTEMPORIKI TV.

(γ) «Εξωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

(δ) «Αναφερόμενος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

(ε) «Αναφέρων»: το φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει σε εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του.

(στ) «Αντίποινα»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα, ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται με εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη.

(ζ) «Βάσιμοι λόγοι»: η δικαιολογημένη πεποίθηση προσώπου, με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία με τον αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει είναι αληθείς και συνιστούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.

(η) «Δημόσια αποκάλυψη»: η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις.

 

(θ) «Διαμεσολαβητής»: φυσικό πρόσωπο που βοηθά τον αναφέροντα στη διαδικασία αναφοράς εντός του εργασιακού πλαισίου, η συνδρομή του οποίου πρέπει να είναι εμπιστευτική.

(ι) «Ενέργειες παρακολούθησης»: οποιαδήποτε πράξη διενεργεί ο αποδέκτης αναφοράς ή οποιαδήποτε αρχή ή φορέας, στους οποίους παραπέμπεται η αναφορά λόγω αρμοδιότητας, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά και την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παραβίασης, όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων ή περάτωση της διαδικασίας.

(ια) «Ενημέρωση»: η παροχή ενημέρωσης στους αναφέροντες για τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και για τους λόγους αυτής.

(ιβ) «Εργασιακό πλαίσιο»: τρέχουσες, παλαιότερες ή προσδοκώμενες εργασιακές δραστηριότητες, ανεξαρτήτως της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων τα πρόσωπα αποκτούν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις και στο πλαίσιο των οποίων τα εν λόγω πρόσωπα υπάρχει πιθανότητα να υποστούν αντίποινα αν τις αναφέρουν.

(ιγ) «Παραβιάσεις»: πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το ενωσιακό δίκαιο ή αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων ενωσιακού δικαίου που εμπίπτουν στο καθ` ύλην πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

(ιδ) « εργάζεται, είτε έχει εργαστεί ή πρόκειται να εργαστεί ή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να εργαστεί ο αναφέρων ή σε άλλους φορείς με τους οποίους ο αναφέρων είχε επαφή μέσω της εργασίας του ή επ` ευκαιρία αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.

 

 

 

 

 

 

 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΩΠΑ  κλπ

4.1. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Η παρούσα Πολιτική αφορά όσους έχουν αποκτήσει στο πλαίσιο της εργασίας τους, πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις τις οποίες αναφέρουν και ιδίως: 

(α) στελέχη/συνεργάτες και προσωπικό της Εταιρείας (με σύμβαση εργασίας/σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εκπαιδευόμενους, εποχικό προσωπικό, υποψήφιους για θέσεις εργασίας, συμβούλους, αυτοαπασχολούμενους κλπ) 

(β) πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών

(γ) μέλη διοικητικού συμβουλίου/ ανώτερα διευθυντικά στελέχη/μετόχους της Εταιρείας

(δ) πρόσωπα που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δημόσια πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, η οποία έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης, καθώς και σε αναφέροντες των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο προστασίας της παρούσας πολιτικής, όπως έχει ήδη αναφερθεί,  είναι η αναφορά/καταγγελία να γίνεται καλόπιστα, δηλαδή, κατά τον χρόνο υποβολής της αναφοράς, ο αναφέρων να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που υποβάλλει σχετικά με τον αναφερόμενο είναι αληθείς. Σε περίπτωση κακόβουλης αναφοράς, δεν παρέχεται στον αναφέροντα/καταγγέλλοντα η προστασία που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική και θα ακολουθηθεί διαδικασία κυρώσεων.

 

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την υποβολή επώνυμων αναφορών. Σε κάθε περίπτωση, δεσμεύεται ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει την ταυτότητα τόσο των αναφερόντων, όσο και των αναφερομένων. Ο Υ.Π.Π.Α. διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αναφέροντος καθώς και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, εκτός αν ο αναφέρων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για αποκάλυψη της ταυτότητάς του ή η αναφορά αποδειχθεί κακόβουλη. Αν η αναφορά αποδειχθεί κακόβουλη και, εφόσον υπάρξει σχετική αίτηση του αναφερόμενου, μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του αναφέροντα, προκειμένου να ασκήσει ο αναφερόμενος τα νόμιμα δικαιώματά του. Τόσο οι αναφέροντες, όσο και οι αναφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) και στους ν. 4624/2019 και 4990/2022. Απόκλιση από τον παραπάνω κανόνα σχετικά με την ενημέρωση των αναφερόμενων για το περιεχόμενο της σε βάρος τους αναφοράς επιτρέπεται όταν η ενημέρωση ενδέχεται να οδηγήσει σε ταυτοποίηση του αναφέροντος/ να παρεμποδίσει τη διερεύνηση και αξιολόγηση της αναφοράς/ να οδηγήσει σε αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν απόρρητες/να παρεμποδίσει την άσκηση νομικών αξιώσεων της Εταιρείας

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αναφέροντος και του αναφερόμενου με μοναδικό σκοπό την πρόληψη και διερεύνηση παράνομων και παράτυπων συμπεριφορών.

Η Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική της περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση των αναφορών. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα οποία διατηρεί για 5 έτη από την υποβολή της αναφοράς εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. δικαστική διαμάχη).

Ως προς τα αδικήματα/παρατυπίες που στρέφονται κατά του δημοσίου συμφέροντος ή αφορούν περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται στις αναφορές είναι η υποχρέωση της Εταιρείας να συμμορφωθεί με νομική διάταξη. 

Ως προς τις υπόλοιπες καταγγελλόμενες συμπεριφορές, η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας να αποκαλύπτει παράνομες/παράτυπες συμπεριφορές που την εκθέτουν σε κινδύνους (π.χ. βλάβη φήμης, εμπλοκή σε δικαστικούς αγώνες κλπ).  

 

 

4.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Οι αναφορές παράτυπης, αντιδεοντολογικής, παράνομης ή αξιόποινης συμπεριφοράς σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας περιλαμβάνουν :

(α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων, της ασφάλειας των μεταφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας, της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, της δημόσιας υγείας, της προστασίας των καταναλωτών, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

(β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης,

(γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβιάζουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, οι Αναφορές παράτυπης, αντιδεοντολογικής, παράνομης ή αξιόποινης συμπεριφοράς σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας περιλαμβάνουν – αλλά δεν περιορίζονται – στα ακόλουθα: Απάτη, Διαφθορά / Κατάχρηση εξουσίας, Δωροδοκία, παραβίαση πολιτικής δώρων και φιλοξενίας, Σύγκρουση Συμφερόντων, Κλοπή, υπεξαίρεση, Πλαστογραφία, Παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων , Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (money laundering) , Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό  , Παρατυπίες σε θέματα λογιστικής απεικόνισης οικονομικών στοιχείων , Κατάχρηση των πόρων της εταιρείας, Παραβίαση σε θέματα ασφάλειας και υγείας  , Παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας, Διακριτική μεταχείριση εργαζομένων , Παρενόχληση , Απειλή, Εκβίαση, Χρήση βίας , Εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση , Παραβίαση νομοθεσίας και εταιρικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας & επαγγελματικής συμπεριφοράς  , Μη ηθική συμπεριφορά , Κάλυψη ή απόκρυψη ενός από τα παραπάνω , Ασφάλεια και συμμόρφωση των προϊόντων , Ασφάλεια των μεταφορών , Προστασία από την ακτινοβολία, πυρηνική ασφάλεια , Ασφάλεια τροφίμων. Διευκρινίζεται ότι δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ήδη δημοσιευμένες πληροφορίες, φήμες/διαδόσεις, επαγγελματικές ή προσωπικές διαφωνίες που δεν συνιστούν παραβίαση του νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου και δεν αποτελούν ηθικά μεμπτή συμπεριφορά. Προσωπικά δεδομένα που δεν σχετίζονται με τη συμπεριφορά που περιγράφεται στην αναφορά δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτήν και σε κάθε περίπτωση δεν θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας, αφού θα διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε σχέση με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που δεν σχετίζονται με την καταγγελλόμενη συμπεριφορά (πχ δεδομένα σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία ή που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, κ.λπ.).

 

4.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

Η εταιρεία καθιερώνει εύκολα προσβάσιμους διαύλους αναφορών και ενθαρρύνει την υποβολή αναφοράς διασφαλίζοντας ότι όλες οι αναφορές που λαμβάνονται αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια. 

Ως  Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), ορίζεται ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, e mail:  mvelivasakis@candia.gr   ,   τηλ. 6973222102, ως δε αναπληρωτής αυτού ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, e mail: alexvelivasakis@candia.gr , τηλ. 6973222108, ο οποίος τον αντικαθιστά σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος ή σύγκρουσης συμφερόντων ή υπόνοιας μεροληψίας ή για οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας χειρισμού του περιστατικού από αυτόν.

Ο ΥΠΠΑ είναι αρμόδιος να παραλαμβάνει όλες τις αναφορές και στη συνέχεια να ενημερώνει την Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών σχετικά με τις προς εξέταση αναφορές.

Αναλυτικότερα, μια αναφορά μπορεί να υποβληθεί είτε εγγράφως είτε προφορικά, ήτοι:

α) Εγγράφως, επώνυμα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mvelivasakis@candia.gr, 

β) Εγγράφως, επώνυμα ή ανώνυμα μέσω αποστολής ταχυδρομικής επιστολής, υπόψη Υπεύθυνου Υ.Π.Π.Α. στη διεύθυνση της εταιρίας.

γ) Προφορικώς, είτε μέσω τηλεφώνου είτε κλείνοντας προσωπικό ραντεβού με τον Υ.Π.Π.Α.

Στην περίπτωση που η αναφορά έχει υποβληθεί τηλεφωνικώς, τότε κρατούνται πλήρη πρακτικά από τον Υ.Π.Π.Α. με σκοπό την τεκμηρίωση της εν λόγω επικοινωνίας, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στον αναφέροντα να επαληθεύσει, διορθώσει, τροποποιήσει αλλά και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας. Τα πρωκτικά πρέπει να υπογράφονται από τον αναφέροντα, και σε περίπτωση άρνησής του, ο συντάκτης τους κάνει σχετική αναφορά επί του πρακτικού.

Η ταυτότητα, ή τα λοιπά στοιχεία, του αναφέροντος θα παραμένει απόρρητη και εμπιστευτική.

 

4.4. ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ:

Μόλις υποβληθεί οποιαδήποτε αναφορά, ο Υ.Π.Π.Α. ενημερώνει τον αναφέροντα ότι παραλήφθηκε η αναφορά του (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας του αναφέροντα) και  την διαβιβάζει προς διερεύνηση ψευδωνυμοποιημένη, εξασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενημερώνοντας προηγουμένως σχετικά το αρχείο αναφορών που τηρεί, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών, η οποία ρητώς ορίζεται ότι αποτελείσαι από τα εξής μέλη:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (3):

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ,

ΣΕΓΡΕΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (3):

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 

Αν η αναφορά αφορά σε ένα ή περισσότερα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Αναφορών, τότε το μέλος αναπληρώνεται, και εφόσον δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση, ο ΥΠΠΑ περιορίζεται στην καταχώρισή της στο σχετικό αρχείο αναφορών  και στη διαβίβασή της στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικό δίαυλο αναφορών, ενημερώνοντας τον αναφέροντα.

Ο ΥΠΠΑ ταυτόχρονα οφείλει να ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς, ήτοι, κατά περίπτωση, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος / οι Εισαγγελικές Αρχές (εφόσον διαπιστωθεί τέλεση αξιόποινων πράξεων) , η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κλπ

Ο Υ.Π.Π.Α. δύναται να αρχειοθετήσει την αναφορά με απόφαση που κοινοποιείται στον αναφέροντα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν είναι εμφανώς αναπόδεικτη, αβάσιμη, αόριστη, ή αναληθής, ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, ή όταν κείται εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος, ή άρθρου 4 του ν. 4990/2022.

Μετά την παραλαβή οποιασδήποτε αναφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών είναι αρμόδια να διενεργεί διεξοδικούς ελέγχους, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει την ακρίβεια των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε αναφορά αλλά και να καταγράψει τα αποτελέσματα αυτών, δυνάμενη να πάρει συνεντεύξεις ή/και να διενεργήσει αυτοψία προκειμένου να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες, να αναθέσει σε ειδικούς συμβούλους τη διερεύνηση συγκεκριμένων πτυχών της αναφοράς (π.χ. νομικούς, οικονομολόγους, ψυχολόγους κλπ) κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών πρέπει να διασφαλίζει τη νομιμότητα της διαδικασίας. Με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διερεύνηση καθώς και με την ιδιαιτερότητα της εκάστοτε εξεταζόμενης περίπτωσης η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών είναι σε θέση να κρίνει ότι η αναφορά χρειάζεται περαιτέρω συμπληρώσεως – έρευνας (οπότε προχωράει σε διερεύνηση της αναφοράς), ή ότι είναι προφανώς αβάσιμη ή αόριστη, οπότε δεν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση (σε αυτή την περίπτωση θα ενημερωθεί ο αναφέρων ότι η αναφορά τίθεται στο αρχείο), ή ότι η αναφορά αφορά σε συμπεριφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οπότε ενεργεί τα δέοντα κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα, αλλά και τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στο ν. 4990/2022.

Για κάθε απόφασή της, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών, κρατάει έγγραφα πρακτικά των συνεδριάσεων και αποφάσεών της.

 

4.5. ΠΕΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Μετά το πέρας της διερεύνησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών είναι υποχρεωμένη να συντάξει το πόρισμα της απόφασης η οποία πάρθηκε έπειτα από διεξαγωγή έρευνας, να το αποστείλει προς τη Διοίκηση, να υποβάλλει προτάσεις και διορθωτικές ενέργειες σχετικά με την επίλυση του προβλήματος, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να εξετάζει αν πρέπει να ενημερωθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή άλλη αρμόδια εποπτική αρχή (εφόσον δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η σχετική ενημέρωση από τον Υ.Π.Π.Α.) και να ενημερώσει τον Υ.Π.Π.Α. για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται, προκειμένου ο τελευταίος να ενημερώσει τον αναφέροντα, σχετικά με την έκβαση της αξιολόγησης της αναφοράς του. Εφόσον η Διοίκηση της Εταιρείας αποφασίσει να προβεί σε περαιτέρω νομικές ενέργειες, αυτές ανατίθενται σε νομικό συνεργάτη της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών παρακολουθεί την πορεία της υπόθεσης και ενημερώνει αντίστοιχα τον αναφέροντα.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση σχετικά με τον χρόνο ενημέρωσης των εμπλεκομένων λαμβάνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή της αναφοράς

 

5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ εγκρίθηκε από το ΔΣ της εταιρείας στην, από 6-6-2024, συνεδρίασή του, συνταχθέντος προς τούτου του, από 6-6-2024, πρακτικού, με συνυπογραφή – απόδοσή του ως άνω ΥΠΠΑ.