ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σεβόμαστε το περιβάλλον! Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούμε για ένα βιώσιμο αύριο!

Η εταιρεία CANDIA - ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. με στρατηγικό προσανατολισμό την επέκταση της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, αναγνωρίζει ότι η διασφάλιση της ποιότητας και η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωταρχικοί παράγοντες για την ικανοποίηση του υψηλού επιπέδου απαιτήσεων των πελατών της και για την αξιόπιστη υλοποίηση όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της, με σύγχρονη φροντίδα για το περιβάλλον.

Με προσήλωση στους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας, με προτεραιότητα σε βιώσιμες διαδικασίες και πρώτες ύλες, καταφεραμε για το έτος 2021 και 2022 να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό 100%.

Για να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος, η Ανωτάτη Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας μας δεσμεύεται για τη διαρκή εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας & Περιβάλλοντος, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 και  ISO 14001, αντίστοιχα και είναι πλήρως συμβατό με τους κανονισμούς ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αυτοί καθορίζονται από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία  καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

 

Ο σκοπός μας είναι:

 

“ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΡΟΠΟ”

 

ενώ παράλληλη επιδίωξή μας είναι:

 

“ ΝΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ, ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ”

 

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εταιρία CANDIA - ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. θα διασφαλίζει διαρκώς ότι τα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και ότι είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή τις προδιαγραφές του σκοπού, για τον οποίο προορίζονται.

 

Παράλληλα όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εταιρία, ο καθένας στο τομέα ευθύνης του θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε με συστηματική μέριμνα και στα πλαίσια του εφαρμοζόμενου συστήματος για το περιβάλλον, τα απόβλητα της επιχείρησης και οι επιδράσεις στο περιβάλλον από την ενεργειακή κατανάλωση, να μειώνονται σταθερά, όσον αυτό είναι εφικτό.

 

Η Διοίκηση από μέρους της, δεσμεύεται για:

 

•             Την συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του συστήματος

•             Την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης που αφορούν το περιβάλλον και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές που αφορούν στην εταιρεία, καθώς και των άλλων νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της.

•             Την διασφάλιση της εκτέλεσης των λειτουργιών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

•             Τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών παρόχων, των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών.

•             Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την αποτροπή οποιασδήποτε  βλαπτικής μεταβολής και υποβάθμισης που θα μπορούσε να προκληθεί από τις λειτουργίες της επιχείρησης.

•             Την προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση πόρων, τον περιορισμό της επίδρασης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

•             Την ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της και την παράλληλη αύξηση των προς ανακύκλωση υλικών, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση.

•             Την συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και την ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στον τομέα λειτουργίας του, προκειμένου να επιτευχθούν οι  περιβαλλοντικοί στόχοι, να  αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος, να διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι και να εξασφαλισθεί η βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας- Περιβάλλοντος,.

•             Την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των πάσης φύσεως στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών  αλλά και περιουσίας που δύναται να περιέλθουν σε γνώση της εταιρείας κατά την συνεργασία της με τους πελάτες, την διαχείριση τους αποκλειστικά από αρμόδια άτομα και βάσει δεοντολογίας καθώς και την μη κοινοποίηση τους σε τρίτα μέρη για κανένα λόγο.

•             Τη συνεχή προσπάθεια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών με τελικό στόχο την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

•             Τη συστηματική ενημέρωση της επιχείρησης στις εξελίξεις του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ή που αφορούν τον κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

•             Την ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και εξωτερικούς παρόχους.

•             Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων  υπηρεσιών, του τρόπου αντιμετώπισης του περιβάλλοντος καθώς και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας - Περιβάλλοντος, μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών.

•             Την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.

•             Την τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε  να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

•             Την παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που θα συμβάλλουν στην συνεχή βελτίωσή του Συστήματος.

 

Προς τούτο όλες οι διεργασίες της εταιρείας θα παρακολουθούνται συστηματικά και θα μετρούνται, όπου είναι εφικτό. Με βάση αυτή την παρακολούθηση θα τίθενται στόχοι. Η αποτελεσματική παρακολούθηση, η επίτευξη αλλά και η οριοθέτηση νέων στόχων, θα επανεξετάζεται – ανασκοπείται συστηματικά, μέσω της εφαρμογής των συστημάτων για την ποιότητα και το περιβάλλον, από την ίδια την Ανώτατη Διοίκηση. 

 

Ο εκπρόσωπος της Διοίκησης για την Ποιότητα και το Περιβάλλον, θα είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ποιότητας. Με βάση αυτόν τον ρόλο, θα έχει την δικαιοδοσία να παρακολουθεί, να διορθώνει και να απευθύνεται στη Ανώτατη Διοίκηση κάθε φορά που απαιτείται ώστε να διασφαλίζει τη συνεχή εφαρμογή του τεκμηριωμένου συστήματος, για την ποιότητα και το περιβάλλον, σε όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της εταιρείας.

 

Η CANDIA ABEE, επιπροσθέτως ζητά από τους εξωτερικούς παρόχους,  αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος να ενστερνίζονται τις αρχές της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές.

 

Τέλος, αυτή η πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών,  και προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.